Reklama

Puszcza Białowieska. stan po wyroku

17 kwietnia 2018 r. został ogłoszony wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie obszaru Natura 2000 PLC200004 Puszcza Białowieska.

Niedziela Ogólnopolska 30/2018, str. 42-43

Artur Stelmasiak

W orzeczeniu stwierdzono, że Polska, wprowadzając w życie aneks dla Nadleśnictwa Białowieża w 2017 r., uchybiła zobowiązaniom, gdyż nie upewniła się, że „nie wpłynie on niekorzystnie na integralność obszaru Puszcza Białowieska”. W wyroku nie mówi się nic o tak mocno nagłaśnianych i szkalujących nasz kraj oskarżeniach, jakoby Polska, kierując się jedynie chęcią zysku, wycinała ostatnie lasy pierwotne ostatniej puszczy Europy. W wyroku nie ma również żadnej informacji o niebotycznych karach finansowych, które miały grozić Polsce za zanik siedlisk i gatunków ważnych dla Europy. Według Trybunału, uchybienie zobowiązaniom spowodowane jest tym, że Polska „nie ustanowiła koniecznych środków ochrony odpowiadających wymaganiom ekologicznym typów siedlisk, nie zapewniła skutecznego zakazu celowego zabijania i niepokojenia owadów oraz nie zapewniła, aby nie były zabijane ani płoszone ptaki w okresie lęgowym”.

Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyrok jest ostateczny i według artykułu 260 ust. 1 tego traktatu, Polska jest zobowiązana niezwłocznie podjąć środki, które zapewnią pełne wykonanie wyroku.

Reklama

Wyrok jest o tyle kuriozalny, że postanowienia Trybunału zostały wykonane właśnie w momencie wprowadzenia aneksu w życie w 2017 r.

Oto fakty wyjaśniające tę osobliwą sytuację.

1. Puszcza Białowieska obejmuje obecnie obszar o powierzchni 60 348 ha, z czego Białowieski Park Narodowy stanowi 9783 ha, głównie lasów o znanej historii użytkowania. Pozostałą część puszczy zajmują trzy nadleśnictwa gospodarcze, a mianowicie Browsk (19 392 ha), Białowieża (12 144 ha) i Hajnówka (19 026 ha). W 2008 r. cały obszar puszczy włączono do sieci Natura 2000 PLC200004 Puszcza Białowieska ze względu na występowanie siedlisk leśnych ważnych dla UE, w tym dominującego powierzchniowo grądu (9170), zajmującego 63,08 proc. powierzchni całej puszczy, i na obecność ponad 25 tys. gatunków grzybów, roślin i zwierząt, w tym występowanie czterech gatunków chrząszczy saproksylicznych i czterech gatunków ptaków (sowy i dzięcioły) ważnych dla wspólnoty. Stan siedlisk i gatunków w momencie włączania obszaru puszczy do sieci Natura 2000 zapewniał jego integralność i był pochodną jego użytkowania przez człowieka w przeszłości.

Reklama

2. Zgodnie z prawem UE obowiązkiem Polski jest ochrona istniejącego stanu siedlisk i gatunków z momentu włączenia do sieci Natura 2000, a więc z 2008 r. Zanik lub degradacja zarówno wyznaczonego siedliska, jak i gatunku to zakłócenie integralności obszaru i podstawa ku temu, aby państwo, na którego terenie to nastąpiło, podać przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zmusić do naprawy szkód, o czym świadczy również wyrok Trybunału z 14 kwietnia 2018 r.

3. W 2012 r. pod presją ekocentrystów, wspieranych przez Komisję Europejską, złamano prawo leśne i zmieniono sposób użytkowania Puszczy Białowieskiej. Przeprowadzoną inwentaryzacją w 2016 r. wykazano, że wskutek tej zmiany zamarły tysiące hektarów drzewostanów. Wraz z zamarciem drzew zanikowi lub degradacji uległy ważne dla Europy siedliska, w tym ponad 3 tys. ha grądu (9170), zamienionego w bagna lub zespoły trawiaste, gdzie w leżących martwych drzewach nie występują ani ptaki związane z dziuplami drzew stojących (sowy, dzięcioły), ani chrząszcze saproksyliczne. Naruszone zostało więc również drastycznie prawo UE, gdyż zmiana użytkowania ewidentnie wpłynęła niekorzystnie na stan siedlisk i gatunków ważnych dla wspólnoty, a zatem zakłóciła integralność obszaru PLC200004 Puszcza Białowieska według stanu na rok 2008.

4. W 2017 r., celem zahamowania procesu zaniku grądów i występujących tam gatunków oraz przywrócenia integralności obszaru PLC200004 Puszcza Białowieska, przestrzegając wszelkich procedur prawnych i stosując najlepszą wiedzę naukową, wprowadzono minimum niezbędnych działań naprawczych, przyjmując aneks dla Nadleśnictwa Białowieża. Głównym celem aneksu było rozpoczęcie procesu przywracania stanu siedlisk i gatunków z 2008 r., a więc przywrócenie integralności obszaru PLC200004 Puszcza Białowieska według stanu z 2008 r. O wszystkich powyżej wymienionych faktach i działaniach Komisja Europejska była informowana na bieżąco od 2015 r. Troska Komisji i wyrok Trybunału są więc uzasadnione, a wyrok – również całkowicie spełniony. W 2017 r., a więc w momencie wejścia aneksu w stan realizacji, teren trzech nadleśnictw gospodarczych podzielono na dwie części. Pierwszą, stanowiącą ok. 1/3 powierzchni, pozostawiono, zgodnie z sugestiami ekocentrystów i Komisji Europejskiej, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, a więc wprowadzono tam także całkowity zakaz wycinania chorych drzew i sadzenia nowych, czym zapewniono postulowany przez Komisję celowy zakaz zabijania i płoszenia owadów i ptaków. Druga część, zgodnie z sugestiami naukowców dokonujących inwentaryzacji, praktyków administracji Lasów Państwowych i przeważającej części opinii miejscowej ludności, została w 2017 r. poddana działaniom ochronnym, mającym na celu powrót zniszczonych siedlisk i gatunków owadów oraz ptaków ważnych dla wspólnoty i wymienionych w skardze Komisji (sowy, dzięcioły, chrząszcze saproksyliczne). Obie części lasów gospodarczych są poddane corocznemu monitoringowi występowania kilkuset gatunków roślin i zwierząt, w tym chrząszczy saproksylicznych oraz sów i dzięciołów. Pozwoli to na ustalenie, czy Polska „ustanowiła konieczne środki ochrony, odpowiadające wymaganiom ekologicznym typów siedlisk, czy zapewniła skuteczny zakaz celowego zabijania i niepokojenia owadów oraz czy zapewniła, aby nie były zabijane ani płoszone ptaki w okresie lęgowym”. Jedynie powrót siedlisk do stanu z 2008 r. oraz występowanie gatunków zgodnie ze stanem z 2008 r. są świadectwem, czy zapewniono odpowiednie środki dla siedlisk i gatunków, o które troszczy się Komisja i o których mówi wyrok Trybunału.

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 kwietnia 2018 r. przyszedł czas na racjonalny dialog w oparciu o konkretne dane. Umożliwi to definitywnie udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto ma rację w zakresie zachowania integralności obszaru według stanu z 2008 r. Czy ci, którzy przyjęli działania naprawcze wynikające z przyjętego aneksu z 2017 r., czy ci, którzy zmienili sposób zagospodarowania gospodarczej części Puszczy Białowieskiej w 2012 r. i są nadal zwolennikami tej koncepcji. Z uwagi na rozgłos międzynarodowy, stawiający Polskę w świetle niszczyciela Puszczy Białowieskiej, Ministerstwo Środowiska poinformowało w 2017 r. Komisję Europejską oraz wszystkie państwa świata o prowadzonym monitoringu z prośbą o obserwację i udział w dialogu na podstawie konkretnych danych. Zgoda Polski na zaniechanie takiego dialogu to łamanie prawa unijnego w zakresie dyrektywy ptasiej i habitatowej, to wywieszanie białej flagi i bezkrytyczne przyznanie racji ruchom lewacko-liberalnym, to deprecjacja polskiej nauki i poniżanie miejscowej ludności, to zacieranie śladów przestępstwa, a więc drastyczne łamanie prawa karnego, to w końcu brak wykorzystania szansy na merytoryczną dyskusję w gronie fachowców nad koncepcją sieci Natura 2000 w Europie i być może w świecie. Natura 2000 to oparty na danych system monitoringu wzrostu gospodarczego powiązanego z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych, a więc monitoringu zrównoważonego rozwoju – koncepcji tak modnej w jednoczącej się Europie. Polska jest i musi być wzorem dla świata w tym zakresie, o czym mówiono podczas międzynarodowej konferencji „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki «Laudato si’»”, zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Sejmie RP 15 października 2016 r. przez kard. Gerharda Ludwiga Müllera – ówczesnego prefekta Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, ówczesnego polskiego ministra środowiska przy współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Instytutem św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, z udziałem przedstawicieli Polskich Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego. Materiały z tej konferencji z wnioskami w 26 językach świata zostały wydane w formie książkowej przez WSKSiM w Toruniu w 2016 r. W świetle powyższych faktów najgorszym rozwiązaniem jest prowadzenie negocjacji „coś za coś”. Tragedią byłoby postawienie sprawy tak, jak głoszą plotki z Brukseli – odpuśćmy Puszczę Białowieską za cenę ustępstw Unii w innych sprawach. Nie wolno rezygnować z tego tam, gdzie Polska reprezentuje w 100 proc. prawo UE. Ani kroku do tyłu. To, co ruchom lewacko-liberalnym się nie należy, wezmą, a to, na co mają nawet minimalne szanse wygrania – w 100 proc. wyegzekwują.

2018-07-25 11:11

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Warszawa: Profanacja figury Matki Bożej w Aninie

2021-09-17 17:10

[ TEMATY ]

Warszawa

profanacja

figura

wPolityce

W nocy z czwartku na piątek w ogrodzie domu zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie-Aninie zrzucono z cokołu przedwojenną figurę Matki Bożej. Brak ponad metrowej figury dostrzegły siostry wracające z Mszy św.

W rozmowie z Radiem Warszawa proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie ks. Marek Doszko wskazał, że na intencjonalne działanie sprawców wskazuje kabel telefoniczny owinięty wokół szyi figury Maryi. Na szczęście figura wylądowała ona na miękkiej ziemi i liściach, nie uległa więc poważnemu zniszczeniu.

CZYTAJ DALEJ

Papież Franciszek na Węgrzech: rodzina to mama, tata i dziecko „i kropka”

2021-09-17 09:59

[ TEMATY ]

Węgry

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

Wizyta papieża Franciszka podniosła znaczenie Węgier – oświadczył w piątek premier tego kraju Viktor Orban w Radiu Kossuth. Dodał, że rozmowa z papieżem utwierdziła go osobiście w słuszności jego polityki dotyczącej rodzin. Jak zaznaczył, papież powiedział, że rodzina to mama, tata i dziecko „i kropka”, „nie ma o czym dyskutować”.

„Do przyjazdu tutaj nie zmuszały go żadne względy protokolarne ani inne. Przyjechał, bo chciał przyjechać. Dlatego przyjechał na (52. Międzynarodowy) Kongres (Eucharystyczny), bo odbywał się on na Węgrzech. Chciał nas odwiedzić. Można powiedzieć – chociaż sam jestem kalwinem – że jesteśmy dla niego ważni i dlatego przyjechał. To wielka sprawa, to podnosi znaczenie Węgier” – powiedział Orban.

CZYTAJ DALEJ

Nasze życie jest pielgrzymką - Eucharystia na Jasnej Górze pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego

2021-09-18 01:19

ks. Łukasz Romańczuk

Pasterka Maryjna

Pasterka Maryjna

W ramach Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę o północy została odprawiona Pasterka Maryjna, której przewodniczył bp Jacek Kiciński. 

Na początku homilii bp Jacek mówił o celu pielgrzymki - Bardzo się cieszę i Bogu dziękuję, że możemy wspólnie przybywać do naszej Matki i powierzyć jej nasze intencje. Przychodzimy na Jasną Górę, bo jesteśmy powodowani miłością i wdzięcznością. Pragniemy zawierzyć nasze rodziny i nas samych opiece Maryi.
Przywołując Ewangelię o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni, w której to Jezus, Maryja i Józef udają się do Jerozolimy, bp Kiciński mówił o życiu ludzkim, jako pielgrzymce - Wszyscy pielgrzymujemy do domu Ojca. Pielgrzymką jest nasze życie i na tej drodze nie jesteśmy sami. Pielgrzymujemy z innymi, a od Chrztu Świętego, w naszej pielgrzymce wiary jest obecny Jezus, Maryja i Józef. Jednak w tej pielgrzymce może być tak, że gdzieś zagubimy Jezusa. Dzieje się, to gdy zatrzymujemy się na sprawach ziemskich, doczesnych. Jakże często jesteśmy zamyśleni, zapatrzeni. Mamy wiele spraw do załatwienia. Żyjemy pod presją spraw pilnych. To wszechobecne „muszę” sprawia, że nie mamy czasu na sprawy Boże. W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami duchowej acedii. To sprawia, że wchodzimy w przestrzeń letniości, bylejakości - nauczał hierarcha.
Biskup Jacek zauważył różnicę pomiędzy zagubieniem Jezusa, a Jego znalezieniem - To są pewne proporcje. Żeby Go odnaleźć potrzeba wysiłku. Dziś Maryja podpowiada nam, co trzeba czynić, aby odnaleźć Jezusa. Na pierwszym miejscu trzeba podjąć wysiłek poszukiwania. Nie można popaść w rozpacz. Dalej, należy szukać Go we wspólnocie. Nie ustawaj w poszukiwaniach i nie zniechęcaj się w działaniu. Gdy ktoś kogoś kocha, to szuka go nawet w ciemności nocy i nie ustaje w drodze. Prawdziwa miłość nie zna ograniczeń - mówił biskup i pytał: - Jeśli zgubię Jezusa, czy chce Go szukać? A jeśli szuka, to gdzie Go szukam? Co jest naszą Jerozolimą i gdzie jest nasza świątynia?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję