Reklama

Wiadomości

Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice po urodzeniu dziecka?

1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli popularne "becikowe". Jednorazowe wsparcie w wysokości 1.000 zł. "Becikowe" nie jest wypłacane każdemu, a jego otrzymanie uzależnione jest od kryterium dochodowego, które nie może przekraczać 1.922 zł netto na osobę w rodzinie (wliczając również noworodka).

[ TEMATY ]

pomoc

dziecko

inarik/fotolia.com

Obecnie wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

Reklama

- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest, co do zasady na roczny okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Reklama

Osoby, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się także

o dodatki do zasiłku rodzinnego. Należy podkreślić, że dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom, które spełniają przesłanki do zasiłku rodzinnego (w tym ww. kryterium dochodowe) i dodatkowo ustawowe przesłanki dla każdego dodatku do zasiłku rodzinnego.

Osoby, którym przyznano prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się także o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł jednorazowo,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł miesięcznie

na każde trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie, co do zasady przez okres 24 miesięcy,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje raz w roku szkolnym

w wysokości 100 zł na dziecko,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, który przysługuje:

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany

jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej

w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej,

a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny

i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Więcej:https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny

7. Jednorazowe świadczenie „Za Życiem”.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), zgodnie z którą z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Jednym z podstawowych warunków przyznania tego świadczenia jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Więcej:https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

8. Świadczenie pielęgnacyjne.

Jest to świadczenie kierowane do rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie w wysokości 1830 zł miesięcznie, niezależne

od osiąganego dochodu, przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki

w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Prawo do tego świadczenia przyznawane jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne opłacane są z budżetu państwa składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej:https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

9 Zasiłek pielęgnacyjny.

Adresowany do osób niepełnosprawnych w wysokości 215,84 zł miesięcznie przysługuje m. in. niepełnosprawnemu dziecku. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na osiągany dochód, przez okres legitymowania się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

10. Niania dla dziecka od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in. strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, a także warunki, sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. Zawarcie umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powoduje opłacanie za nianię przez ZUS: składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki naliczana jest od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ZUS będzie opłacał składki za nianię od kwoty wynagrodzenia nie większej niż wysokość połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś od ewentualnej nadwyżki tej kwoty, składki będzie płacił rodzic dziecka.

Więcej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-zatrudnienie-niani

11. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia te przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów, jeżeli miesięczny dochód rodziny nie przekracza kwoty 900 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Więcej (wzór wniosku):

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

12. Karta Dużej Rodziny

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających 3 i więcej dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

13. Dobry Start – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Dotyczy ono dzieci w wieku szkolnym (tj. w wieku 6+ lat). Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Więcej:https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Ochrona zdrowia

Należy pamiętać, że kobieta w okresie ciąży (posiadająca obywatelstwo polskie oraz zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), ma prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej. Warunkiem jest okazanie w placówce medycznej dokumentu potwierdzającego narodowość oraz miejsce zamieszkania pacjentki.

Żródła: www.gov.pl, www.zus.pl

2020-12-15 17:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Częstochowa: Caritas pomogła oddziałowi zakaźnemu szpitala na Tysiącleciu

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach oraz nadleśnictw Złoty Potok, Koniecpol i Gidle, zakupiły odzież i kombinezony ochronne dla oddziału zakaźnego szpitala na Tysiącleciu w Częstochowie – czytamy na stronie Caritas częstochowskiej.

– Ze względu na drugą falę pandemii koronawirusa, poproszono naszą Caritas o pomoc w zakupie kombinezonów ochronnych – podkreślił na antenie Radia Fiat ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i dodał, że „odzież udało się zakupić za kwotę 6 tys. złotych”.

CZYTAJ DALEJ

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć niektórzy chcieli mojej śmierci

2021-09-21 13:42

[ TEMATY ]

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

- Wciąż żyję, choć niektórzy chcieli mojej śmierci – powiedział papież Franciszek podczas spotkania ze słowackimi jezuitami 12 września w Bratysławie. Zapis tej rozmowy ukazał się we włoskim czasopiśmie „La Civiltà Cattolica”.

Ojciec Święty dodał, że wie, iż „odbywały się nawet spotkania prałatów”, którzy myśleli, że jego stan jest poważniejszy, niż mówiono i „przygotowywali konklawe”. – Cierpliwości! Dzięki Bogu czuję się dobrze – zapewnił papież.

CZYTAJ DALEJ

Kraska: 15 tys. osób w Polsce otrzymało trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19

2021-09-23 19:55

[ TEMATY ]

COVID‑19

szczepienia

Karol Porwich/Niedziela

W Polsce jest ok. 15 tys. osób zaszczepionych trzecią dawką przeciwko COVID-19 – powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że widać duże zainteresowanie jej przyjęciem.

Wiceszef MZ Waldemar Kraska pytany był w TVP Info o to, czy skierowania dla określonych grup, które będą mogły przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, już są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję