Reklama

Kościół

24 października 2021

#NiezbędnikRóżańcowy: Różaniec święty w objawieniach maryjnych – Siekierki

Lata drugiej wojny światowej to czas, kiedy Polska dźwigała krzyż straszliwej okupacji niemieckiej, a Stolica przeżywała gehennę pod batem władz okupacyjnych. Właśnie w czasie wojennej pożogi, 3 maja 1943 roku, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, podwarszawskie Siekierki nawiedziła sama Matka Boża, ukazując się 12-letniej wówczas Władysławie Fronczak.

[ TEMATY ]

#NiezbędnikMaryjny

Renata Czerwińska

Stojąc w oknie wynajętej izdebki na poddaszu – dziewczynka ujrzała niebiańsko piękną postać młodej kobiety, która stała na kwitnącej pod oknem wiśni, ale „nie bezpośrednio na drzewie, lecz na białym obłoczku w kształcie pagórka”. Pani ubrana była w biały welon i białą szatę, przepasaną niebieską szarfą, a w Jej złożonych rękach tkwił różaniec... W następnych dniach Władzia miała kolejne widzenia tej pięknej, uśmiechniętej Osoby, która wreszcie 26 maja przemówiła do niej, nakazując, by zapaliła lampkę i przyniosła różaniec…

Objawienia trwały długo, ponad 6 lat. Matka Najświętsza, przekazywała dziewczynce szereg pouczających orędzi, które jednocześnie były prośbą, nakazem, błaganiem o modlitwę i nawrócenie, podkreśleniem, że wszystko, co źle się dzieje wokół nas, jest owocem naszych grzechów… Mówiąc o modlitwie, przede wszystkim prosiła o różaniec, wyrażając swe pragnienie, „aby ludzie nie wstydzili się różańca, tylko by różaniec był ich godłem i ochroną” (10 X 1943)… “Idź z krzyżem i z różańcem – mówiła kiedy indziej - a Ja cię osłonię Swoim płaszczem. Choć będziesz cierpiała, nie bój się, bo jesteś pod Moim płaszczem”…

Maryja wielokrotnie zachęcała do odmawiania różańca, a nawet uczyła jego odmawiania, toteż nastoletnia Władysława, posłuszna Matce Bożej, organizowała wspólną modlitwę dla grup dzieci i dorosłych. I chociaż na Siekierki przybywało coraz więcej osób, to nawet Niemcy, którzy w pobliżu utrzymywali poligon i zbudowali forty, wiedząc o tych zgromadzeniach, nie interweniowali…

Podziel się cytatem

Reklama

Zmieniło się to 22 sierpnia 1944 r., kiedy to okupanci przeprowadzili w Siekierkach akcję eksterminacyjną. Mieszkańców wyrzucono z domów, które następnie podpalono i zrównano z ziemią. Wielu zginęło na miejscu, a pozostałych wygnano na roboty albo do obozów. Ale drzewo objawień – owa wiśnia i kapliczka zawieszona na niej – przetrwały… Także rodzina Władzi, wraz z młodą wizjonerką, opuściła Siekierki, aby powrócić dopiero w styczniu 1945 r.

Powracający mieszkańcy Siekierek ściągali ze sobą materiały budowlane pochodzące głównie ze zburzonych budynków stolicy, z których, między innymi, zbudowano kaplicę, aby umieścić w niej obraz Najświętszego Serca Jezusowego i figurę Matki Bożej – z wcześniej postawionej kapliczki-gablotki.

Maryja wciąż była z utrudzonymi wojną mieszkańcami Siekierek. 9 września 1945 r. mówiła: “Padnijcie krzyżem, a Ja Swoim różańcem was pobłogosławię. Powstańcie i przytulcie krzyż do piersi. Do kogóż się garniecie, u kogóż szukacie pociechy? Chodźcie do Mnie, u Mnie szukajcie pociechy. Dusze strapione, chodźcie do Mnie, a Ja was wezmę pod płaszcz Swój najświętszy... weźcie krzyż i różaniec w rękę i idźcie po drodze ciernistej, i naśladujcie Mnie”.

Reklama

Widzenia trwały do jesieni 1949roku. Ówczesny Prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński, którego, wcześniej zapowiedziała Matka Boża jako “wielkiego kapłana, który tu przybędzie” - wielokrotnie bywał na miejscu objawień i modlił się tutaj, okazując swój szacunek dla tego niezwykłego miejsca. Obecnie Sanktuarium siekierkowskie znajdujące się w granicach Warszawy jest szeroko znane jako miejsce kultu Maryjnego, w którym Matka Boża czczona jest pod tytułem Nauczycielki Młodzieży.

Czytanki przygotowuje: ks. Krzysztof Hawro /Niedziela

Pomódl się wspólnie z nami. Start transmisji modlitwy różańcowej z Jasnej Góry o godz. 16:00, a o 19.00 transmisja nabożeństwa październikowego.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

TAJEMNICA PIERWSZA
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Słuchanie Słowa Bożego

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: „Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?”. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: „Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z  Nazaretu, ukrzyżowanego; nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”. One wyszły i uciekły od grobu: ogarnęło ich bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały” (Mk 16, 1-8). Albo: (Mt 28, 1-8; Łk 24, 13-35; J 20, 19-23).

Milczenie

Ojcze nasz...

D z i e s i ę ć „ Z d r o w a ś M a r y j o ”

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który wskrzeszony z martwych przez Ojca w mocy Ducha Świętego i sam własną mocą zmartwychwstał;

 który po zmartwychwstaniu ukazał się jako pierwszej Marii Magdalenie dla jej wielkiej miłości;  do którego stóp po zmartwychwstaniu rzuciły się z największym oddaniem i zawierzeniem niewiasty jerozolimskie;

 który w dniu zmartwychwstania dał Kościołowi władzę odpuszczania grzechów, abyśmy ciągle zmartwychwstawali na duszy ;

 który dla umocnienia naszej wiary po zmartwychwstaniu ukazywał się Apostołom i nawet więcej niż pięciuset braciom;

 którego wyznał z miłością Tomasz Apostoł, mówiąc do Niego: „Pan mój i Bóg mój”;

 który po swoim zmartwychwstaniu zlecił świętemu Piotrowi najwyższą władzę w Kościele, aby nas prowadził do niebieskiej Ojczyzny;

 który, podobnie jak dwom uczniom idącym do Emaus, wyjaśnia nam Pisma w Kościele i w końcu daje się poznać przy łamaniu chleba w czasie Eucharystii;

 który każdego z nas, zanurzonego w Jego zmartwychwstaniu przez chrzest, jak świętego Piotra pyta ciągle: „Czy ty mnie kochasz więcej niż inni?”;

 który w Kościele prowadzi nas do zmartwychwstania, przezwyciężając w nas grzech, piekło, śmierć i szatana. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

TAJEMNICA DRUGA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Słuchanie Słowa Bożego

Potem wyprowadził ich ku Betanii i  podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, (wielbiąc i) błogosławiąc Boga (Łk 24, 50-53).

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z  Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i  chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w  Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 4-11).

Milczenie

Ojcze nasz...

D z i e s i ę ć „ Z d r o w a ś M a r y j o ”

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który czterdziestego dnia po swoim zmartwychwstaniu wobec swoich uczniów wstąpił do nieba z Góry Oliwnej;

 za którym, gdy wstępował do nieba, Apostołowie z wielką miłością spoglądali;

 który w chwili wstąpienia do nieba wrócił do swego Ojca i pozostaje już odtąd w Jego łonie także jako człowiek na zawsze;

 który zasiadł po prawicy Ojca w chwale, by spełnić obietnicę Ojca wobec odkupionej ludzkości;  który wstępując z powrotem w łono ojcowskie, zaniósł tam odkupione człowieczeństwo tych, którzy mają być zbawieni;

 który wstawia się za nami w niebie jako miłosierny Arcykapłan i Pośrednik;

 którego w ziemskim ciele zobaczymy znowu na tej ziemi, gdy przyjdzie w chwale, by dokonać pełni odkupienia;

 który wstępując do Ojca swojego i Ojca naszego, Boga swojego i Boga naszego, objawił nam wielką tajemnicę usynowienia człowieka;

 który przyjdzie z mocą wielką i majestatem na końcu świata, aby sądzić żywych i umarłych;

 który nas miłuje miłością wieczną i wzywa do domu Ojca, a przedtem do wiernej odpowiedzi na swoją miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

TAJEMNICA TRZECIA
Zesłanie Ducha Świętego

Słuchanie Słowa Bożego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z  nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i  napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w  Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia i podziwu. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i  Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i  tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: „Co to ma znaczyć?” – mówili jeden do drugiego. „Upili się młodym winem” – drwili inni” (Dz 2, 1-13).

Milczenie

Ojcze nasz...

D z i e s i ę ć „ Z d r o w a ś M a r y j o ”

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który pięćdziesiątego dnia po swoim Zmartwychwstaniu siedząc po prawicy Ojca, wraz z Nim dał Kościołowi niewysłowiony dar – Ducha Świętego;

 który napełnił Duchem Świętym rodzący się Kościół zgromadzony w Wieczerniku wraz z Maryją;

 który w mocy Ducha Świętego, czego wyrazem był gwałtowny wicher i ogień, ogarnął Maryję, Apostołów i uczniów zgromadzonych w Wieczerniku;

 który wylał Ducha Świętego w serca pierwszych uczniów Kościoła, przemienił ich i przysposobił do swoich zbawczych planów;

 który nas wciąż uświęca, poucza i umacnia, i prowadzi do Domu Ojca przez dar Zielonych Świąt;

 który aż do skończenia świata w sakramentach Kościoła i słowie Bożym ponawia cud Pięćdziesiątnicy;

 który zsyłając Ducha Świętego, spełnił swoją obietnicę daną Apostołom, że ich będzie pocieszał, uświęcał i przypomni im wszystko, co powiedział;

 który wraz z Ojcem daje nam w posłaniu Ducha Świętego do naszych serc największe dary dla naszego zbawienia i uświęcenia;

 który od dnia Pięćdziesiątnicy żyje i działa w Kościele, przygotowując wiernych na wielki dzień dopełnienia odkupienia na końcu świata;

 który przez mękę i śmierć wysłużył nam Ducha Świętego, aby nas wspierał na tym świecie, modlił się w nas, pobudzał nas do czynów miłosierdzia i nadawał wszystkim naszym działaniom wartość zasługi na życie wieczne. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

TAJEMNICA CZWARTA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Słuchanie Słowa Bożego

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprosza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swe, jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu (Łk 1, 46-56). Albo: (1 Kor 15, 20-23).

Milczenie

Ojcze nasz...

D z i e s i ę ć „ Z d r o w a ś M a r y j o ”

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który z ciałem i duszą wziął do niebieskiej chwały swoją najdroższą Matkę ;

 do którego Maryja pałała najgorętszą miłością i ogromną tęsknotą za oglądaniem Jego oblicza, aż przyszła godzina Jej odejścia z tego świata i pełnego udziału w Jego zmartwychwstaniu;

 który zachował dziewicze ciało swej Matki od skażenia w grobie i uchwalebnił Ją światłem chwały;

 który uwielbił nie tylko duszę, ale i ciało swej Matki, przemieniając Je i uzdalniając do oglądania Boga twarzą w twarz;

 który po swoim zmartwychwstaniu dał w nim udział swojej Matce w pierwszej kolejności, zabierając Ją z ciałem i duszą do nieba;

 którego Matka została zachowana od grzechu pierworodnego w chwili Niepokalanego Poczęcia, a w chwili Wniebowzięcia od skutku grzechu pierworodnego, jakim jest zniszczenie śmierci;

 który w Maryi Wniebowziętej daje Kościołowi zapowiedź chwały, jaka czeka jego dzieci;

 który jeśli swą Matkę dopuścił do udziału w swojej śmierci, w Jej błogosławionym zaśnięciu, to wnet Ją wskrzesił z martwych do nowego życia;

 który dał w Maryi Wniebowziętej łaskę oglądania własnej chwały tym, którzy Go miłują;

 który we Wniebowzięciu Maryi ukazał pierwszy owoc swego odkupienia i zwyciężył w Niej w sposób pełny śmierć i sprawcę śmierci, węża starodawnego – szatana. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

TAJEMNICA PIĄTA
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Słuchanie Słowa Bożego

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię. I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu (Ap 12, 1-6).

Milczenie

Ojcze nasz…

D z i e s i ę ć „ Z d r o w a ś M a r y j o ”

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który w chwale Trójcy Świętej ukoronował swą Matkę na Królową nieba i ziemi ;

 który wywyższył swą Matkę nad wszystkie chóry anielskie Królestwa niebieskiego;

 który z dobroci swojej dał królewski udział swojej Matce w duchowej władzy w Królestwie Bożym;

 który uczynił swą Matkę w Królestwie Bożym pośredniczką łask, obrończynią grzeszników, pocieszycielką strapionych, wspomożycielką wiernych;

 który swą Matkę jako Mężną Niewiastę z Apokalipsy ustanowił pogromicielką Smoka w królestwie zła i ciemności;

 który dał swojej Matce szczególne, uprzywilejowane miejsce w Kościele, czyniąc Ją Jego Matką i doskonałym obrazem Jego świętości;

 którego Matka wstawia się ciągle za nami i modli się nieustannie z nami do Boga;

 który wezwał swą Matkę do szerzenia Królestwa swego w sercach ludzkich, w rodzinach i społecznościach ziemskich;

 którego Matkę my, Polacy, szczególnie czcimy jako Królową Polski;

 w którego Królestwie prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju Jego Matka wypełnia szczególną misję. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#NiezbędnikRóżańcowy
<a href="https://www.niedziela.pl/niezbednikrozancowy"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-niezbednik-rozancowy-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #NiezbędnikRóżańcowy" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#NiezbędnikRóżańcowy
<a href="https://www.niedziela.pl/niezbednikrozancowy"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-niezbednik-rozancowy-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #NiezbędnikRóżańcowy" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2021-10-23 22:28

Ocena: +29 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

#NiezbędnikMaryjny: Matka Boża Fatimska

[ TEMATY ]

Maryja

Matka Boża Fatimska

#NiezbędnikMaryjny

Ks. Marcin Miczkuła

Cały świat zadrżał, gdy 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec Ali Agca oddał strzały do Ojca Świętego Jana Pawła II. Po tym wydarzeniu kard. Joseph Ratzinger powiedział: „Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji”.

Od 13 maja 1917 roku troje pastuszków w pobliżu portugalskiej wsi Fatima przeżywało wielokrotnie objawienia maryjne. Wiadomość o tym szybko się rozeszła i do Fatimy zaczęły przybywać dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Od tego czasu Fatima jest jednym z najliczniej odwiedzanych sanktuariów maryjnych na świecie.

CZYTAJ DALEJ

Bp Galbas: Najgorzej jak ksiądz nie ma dla ludzi serca, żyje wtedy w niewidocznym więzieniu własnego egoizmu

2021-11-26 08:32

[ TEMATY ]

ksiądz

Adobe Stock

„Najgorzej jak ksiądz nie ma dla ludzi serca, żyje wtedy w niewidocznym więzieniu własnego egoizmu” – mówił bp Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej podczas święceń diakonatu, które odbyły się 25 listopada w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Są to już drugie w tym roku święcenia diakonatu w diecezji. Święcenia w stopniu diakonatu przyjął jeden akolita.

Biskup w homilii wskazał św. Józefa jako wzór zawierzenia siebie Bogu, przykład posłuszeństwa i wierności. Zwracając się do diakona zachęcał, aby na wzór św. Józefa uczynił ze swego życia służbę drugiemu człowiekowi. Zaznaczył przy tym, że aby ta służba była owocna nowy diakon musi żyć blisko Chrystusa i z Chrystusem.

CZYTAJ DALEJ

Awans do rangi lektora

2021-11-28 19:36

[ TEMATY ]

Częstochowa

abp Wacław Depo

nowi lektorzy

Beata Pieczykura/Niedziela

– Życzę wam osobistych odkryć na kartkach Pisma Świętego – powiedział abp Wacław Depo do nowych lektorów 28 listopada podczas uroczystości udzielenia im posługi lektoratu.

Rekolekcje przed przyjęciem posługi lektora, które odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie w dniach 26-28 listopada, prowadzili ks. Paweł Wróbel, duszpasterz diecezjalny LSO, i ks. Michał Sokalski, zastępca duszpasterza diecezjalnego LSO. Towarzyszyli oni młodym w rozeznawaniu powołania do głoszenia Słowa Bożego, m.in. na przykładzie Samuela i jego słów: „To ja, poślij mnie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję